Panelové domy

V případě výskytu netopýrů v panelových domech závisí vhodné technické řešení situace zejména na typu využívaného úkrytu, fázi životního cyklu, ve které se zde netopýři vyskytují a rozsahu plánovaných oprav.
V panelových domech netopýři obývají nejčastěji dutiny za ventilačními průduchy do podstřeší, spáry mezi panely, štěrbiny za izolací, škvíry za obložením střech, balkónů, ale i dilatační spáry mezi domy či větrací průduchy do komor a spíží apod.

Tyto úkryty využívají netopýři tradičně pro zimování, v období jarních i podzimních přeletů, ale jak se ukazuje, pravidelně zde sídlí i letní kolonie samic s mláďaty. Někdy mohou netopýři pobývat ve stejném úkrytu dokonce celoročně. Více

Jak zachovat štěrbinový úkryt při zateplování

Obr. 1 – Nákres instalace budky s průlezným otvorem v zadní stěně (upraveno podle www.schwegler-natur.de).

Obr. 2, 3 – ukázka průlezné budky od firmy Naturschutzbedarf Strobel. Rozměry budky: výška 240 mm, šířka 210 mm a hloubka 120 mm, hloubka vnitřních prostor – přední štěrbina 32 mm, zadní dutina 50 mm.

Ukázka instalace průlezných budek od firmy Naturschutzbedarf strobel (Liberec a České Budějovice).

Budky se vyrábějí z dřevocementové směsi nebo polystyrenu a lze je objednat u následujících výrobců:

Umístění budek by nemělo mít negativní vliv na vlastnosti zateplení domu – posudek auditora ke stažení v pdf
Modelové lokality

Šetrné uzavření štěrbinového úkrytu – jednosměrná uzávěra

V případech, kdy není ze závažných důvodů možné dosavadní netopýří úkryt zachovat, je třeba postupovat následovně:

Jednosměrná uzávěra pomocí kovové síťky a šikmé trubky

Budky lze objednat u následujících výrobců:

Vliv umístění budek na tepelné vlastnosti domu – posudek auditora ke stažení v pdf

Obr. 1, 2 – ukázka dřevocementové budky od firmy Naturschutzbedarf Strobel a její instalace
Obr. 3, 4 – ukázka budky z polystyrenu od firmy Ecoplastics, s.r.o. Liberec a její instalace

Modelové lokality – příklady úspěšně provedeného zabezpečení úkrytů netopýrů nejen v panelových domech na území celé ČR.

Dutiny za ventilačními průduchy

Netopýři často využívají zejména dutiny za větracími otvory, které slouží k odvětrávání mezistřeších prostor (k odvodu vodních par vznikajících ve střešním plášti). Při výskytu netopýrů v těchto úkrytech mohou z hlediska stavebních úprav nastat zejména následující tři varianty:
1. Je plánováno pouze zateplování pláště domu bez rekonstrukce střechy
2. Je plánováno zateplení domu včetně rekonstrukce střechy, střecha však zůstane i nadále větraná
3. Je plánována rekonstrukce střechy a její převedení z větrané na nevětranou, přičemž je nutné uzavření dutin ventilačních průduchů

1. Je plánováno pouze zateplování pláště domu bez rekonstrukce střechy

V tomto případě je nutné zachovat pro netopýry prostupné všechny dosud existující ventilační průduchy, které slouží jako vletové otvory do jejich úkrytů.
Otvory v tepelně izolačním materiálu je třeba zabezpečit proti následnému zatékání srážkové vody mezi izolační vrstvu a plášť budovy. Úprava se liší podle tvaru a orientace otvoru:

Kruhové otvory zabezpečíme jednou z následujících možností:
a) upravenou sériově vyráběnou plastovou koncovkou
Otvor se opatří standardní plastovou koncovkou, ze které je vyříznuta síťka nebo lamely tak, aby vznikl otvor odpovídající svým průměrem původnímu průduchu. Spodní okraj koncovky je třeba mechanicky zdrsnit např. pomocí brusného papíru.
Vyjádření tepelného auditora ohledně osazování otvorů plastovými mřížkami (.pdf)

b) novodurovou trubkou
Do otvoru je umístěna plastová (např. novodurová) trubka, na konci šikmo seříznutá tak, aby její delší horní část vytvářela stříšku. Spodní okraj zasunuté trubky musí lícovat s povrchem zateplené stěny objektu. Vnitřní konec trubky nesmí přesahovat okraj průduchu a vnitřní povrch trubky je třeba zdrsnit např. ocelovým kartáčem tak, aby nebyl hladký a netopýři mohli trubkou dobře prolézat.

Obr. 1, 2, 3 – zabezpečení otvoru sériově vyráběnou plastovou koncovkou
Obr. 4 – zabezpečení otvoru novodurovou trubkou

Obdélníkové vodorovné otvory zabezpečíme:
a) upravenou sériově vyráběnou plastovou koncovkou
Otvor se opatří standardní plastovou koncovkou, ze které je vyříznuta síťka nebo lamely tak, aby vznikl otvor odpovídající svým průměrem původnímu průduchu. Spodní okraj otvoru musí lícovat se spodní hranou koncovky. Spodní okraj koncovky je třeba mechanicky zdrsnit např. pomocí brusného papíru.

b) stříškou z titan zinkového plechu, umístěnou na původní obvodový plášť. Spodní okraj otvoru je opatřen plastovou rohovou lištou, která je mechanicky zdrsněna, aby umožnila netopýrům snadné přichycení a průlez do dutiny.

Obdélníková plastová mřížka a stříška z titan zinkového plechu

Obdélníkové svislé otvory zabezpečíme
profilem z titan zinkového plechu, umístěným na původní obvodový plášť, který má hloubku shodnou s tloušťkou tepelně izolační vrstvy (zpravidla 100 nebo 120 mm). Dno plechového profilu je potřeno tenkou vrstvou stavebního lepidla, které jeho povrch zdrsní a umožní netopýrům snadný průlez.

Profil z titan zinkového plechu

2. Je plánováno zateplení domu včetně rekonstrukce střechy, střecha však zůstane i nadále větraná.

V tomto případě sice dojde k úpravě střešní konstrukce, i nadále zde však zůstanou zachovány větrací průduchy a dutiny, které mohou netopýři využívat. Protože při rekonstrukci dojde přechodně k odkrytí těchto dutin, je důležité zejména vhodné načasování prací:
Práce nesmí být realizovány v období výskytu zimujících jedinců (listopad – březen) nebo reprodukční kolonie (květen – červenec). Pokud to nelze dodržet, je třeba zajistit, aby se netopýři na dané období nemohli do úkrytu nastěhovat nebo ho mohli v předstihu bezpečně opustit.
Pro další postup platí stejné zásady jako u varianty 1 – je nutné zachovat pro netopýry prostupné nejlépe všechny dosud existující větrací otvory a ponechané otvory zabezpečit proti zatékání některým z výše doporučených způsobů.

3. Je plánována rekonstrukce střechy a její převedení z větrané na nevětranou

Pokud se režim střechy mění na nevětranou a dutiny v podstřeší využívané netopýry je nutno vyplnit tepelně izolačním materiálem, je především zapotřebí zajistit, aby nedošlo k narušení úkrytu netopýrů v nevhodnou dobu.
Práce proto nesmí být realizovány v období výskytu zimujících jedinců nebo reprodukční kolonie.
V odůvodněných případech, kdy není možné tento termín dodržet, je třeba zajistit, aby se netopýři na dané období nemohli do úkrytu nastěhovat nebo ho mohli v předstihu bezpečně opustit. K tomu lze použít tzv. jednosměrnou uzávěru.
Jako jednosměrnou uzávěru lze použít:
a) Závěs z jemné drátěné síťky, perlinky či pevnějšího igelitu upevněný pouze nad otvorem pomocí hřebíčků do betonu, tmelu či stavebního lepidla. Spodní okraj síťky zůstane volný, neměl by ale odstávat od stěny budovy a musí dostatečně přesahovat spodní okraj spáry.
b) Hladkou kovovou nebo plastovou trubku dlouhou cca 20 cm (vnitřní průměr min. 4 cm), která se upevní do výletového otvoru šikmo dolů. Sklon a hladké stěny trubky opět znemožní netopýrům návrat do úkrytu.

Ztrátu stávajícího úkrytu je třeba kompenzovat některým z následujících způsobů:
a) Do střechy z vnitřní strany panelu tvořícího atiku objektu instalovat umělou dutinu, nasedající zevnitř na ventilační průduchy a pevně přichycenou k povrchu panelového segmentu. Dutinu lze vyrobit např. z desek extrudovaného polystyrenu zevnitř zdrsněných a zpevněných perlinkou přetřenou vrstvou stavebního lepidla. Rozměr umělé dutiny je třeba přizpůsobit konkrétní situaci, jako minimální rozměr lze doporučit 15×20×10 cm (výškaךířka×hloubka).

(návrh Ing. Zdeněk Řehoř)

b) Na místo původního vletového otvoru nebo do jeho blízkosti na stěnu domu umístíme netopýří budku. Použít lze různé typy zejména dřevobetonových budek, případně budek z extrudovaného polystyrenu.
c) Další možností je vysekání nové dutiny odpovídající velikosti přímo do panelového prvku v místě stávajících ventilačních průduchů. Dutina musí být umístěna pod úrovní střechy, aby byly zajištěny odpovídající mikroklimatické podmínky. Minimální rozměry takové dutiny jsou 30 (šířka) x 15 (hloubka) x 15 (výška) cm. Vletový otvor (4 x 7 cm) je vyřezán v desce izolačního materiálu, která je poté na dutinu nasazena.

Dutina v panelu (bokorys), návrh A plus s.r.o.

Modelové lokality – příklady úspěšně provedeného zabezpečení úkrytů netopýrů nejen v panelových domech na území celé ČR.

Zpět na stránku Stavíte s netopýry?