Ochrana a legislativa

Všechny druhy netopýrů vyskytující se v České republice jsou zákonem chráněné (Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená, tak umělá.
Pro zásah do jejich sídla nebo činnosti způsobující jejich rušení je proto třeba souhlasu orgánu ochrany přírody. Takovým zásahem je např. i plánované zateplení panelového domu, kde se vyskytují netopýři ve spárách mezi panely, nebo výměna střešní krytiny na půdě s letní kolonií netopýrů.

Souhlas, tzv. výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, vydávají:
a) na území chráněné krajinné oblasti a národního parku příslušná správa CHKO nebo NP (kontakty na jednotlivé správy)
b) mimo území CHKO a NP odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu (kontakty na jednotlivé KU )
c) na území vojenského újezdu jeho újezdní úřad

Orgán ochrany přírody posuzuje žádost o výjimku ve správním řízení a následně vydává rozhodnutí, zpravidla zahrnující podmínky, za kterých mohou stavební práce probíhat tak, aby zasahovaly do života netopýrů co nejméně rušivě a jejich úkryt byl i do budoucna zachován. V některých výjimečných případech může po důkladném zvážení situace a konzultaci s odborníky povolit i zánik úkrytu, pak má ale možnost nařídit kompenzační opatření (např. vytvoření úkrytu náhradního).

V případě, že je zásah proveden bez patřičného povolení nebo nejsou dodrženy stanovené podmínky, vystavuje se majitel (investor) spolu se stavební firmou postihu ze strany České inspekce životního prostředí. Ta může s okamžitou platností na místě zastavit probíhající stavební práce, vydat zákaz této činnosti na dobu nezbytně nutnou a uložit pokutu, která může dosáhnout výše až 100 000 Kč u fyzických osob a až 2 000 000 Kč v případě právnických osob.

Zákon o ochraně přírody a krajiny doplňuje Zákon na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.), který se zabývá zejména ochranou jedinců a který zakazuje týrání a bezdůvodné usmrcování všech obratlovců včetně netopýrů.

Všechny druhy netopýrů podléhají přísné ochraně také na základě evropské legislativy, tzv. Směrnice o stanovištích (č. 93/43/EEC). Podle této směrnice bylo pro 6 druhů vybráno několik nejvýznamnějších lokalit, které jsou součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Veškeré plány a projekty, které mohou nějakým způsobem významně ovlivnit tyto tzv. evropsky významné lokality, podléhají samostatnému posuzování možných negativních vlivů na příslušný druh netopýra.
Seznam evropsky významných lokalit a další informace

Kromě toho je náš stát zavázán chránit všechny druhy netopýrů i na základě několika mezinárodních dohod (např. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, Bernská úmluva, Bonnská úmluva).

Netopýři jsou ohrožení živočichové, kteří potřebují naši ochranu. K tomu však nestačí jen zákony a mezinárodní dohody, ale je nezbytná spolupráce veřejnosti, zejména majitelů a správců budov.

Základem ochrany netopýrů je nerušit je v době přítomnosti v úkrytu. Pokud plánujete opravu střechy či jiné úpravy stavby obývané netopýry, stavební záměr je vždy vhodné předem konzultovat s odborníky, kteří určí druh netopýra a na základě průzkumu konkrétní situace vám poradí nejvhodnější postup a možná technická řešení. Kontaktujte nás

Příklady vhodných postupů a řešení naleznete také zde.